Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i kiedy się je sporządza?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument wydany przez upoważnionego do tego eksperta. Zawiera on podstawowe dane i wskaźniki dotyczące ochrony cieplnej budynku i zużycia energii oraz ocenę poziomu jakości energetycznej. Ocenę tę tworzy się poprzez porównanie wskaźników z wartościami referencyjnymi. 

Świadectwo sporządza się dla budynku lub części budynku:

  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Zgodnie z wchodzącą w życie w dniu 28 kwietnia 2023 r. Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, zmianie podlega Prawo budowlane nakładające obowiązek złożenia świadectwa charakterystyki energetycznej również w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia świadectwa

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200) podmiotem zobowiązanym do sporządzenia świadectwa jest:

  • właściciel lub zarządca budynku lub części budynku,
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  • poprzez zlecenie wykonania świadectwa osobie upoważnionej.

Dodatkowo, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zapewnia właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Podmioty uprawnione do sporządzania świadectw

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nie może być sporządzane przez właściciela ani zarządcę budynku. Nieuprawnione są także osoby, którym przysługuje w budynku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Świadectwo może być sporządzone wyłącznie przez osobę upoważnioną wpisaną do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Znajduje się w nim wykaz osób uprawnionych oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Posiadamy wymagane uprawnienia dopuszczające do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z wymaganiami ustawy, przechowujemy także kopie sporządzonych świadectw przez okres 10 lat.

W celu otrzymania dodatkowych informacji oraz wstępnej wyceny zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.

Kiedy należy sporządzić Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku?

W przypadku sprzedaży budynku lub jego części

W przypadku sprzedaży budynku lub jego części na podstawie umowy sprzedaży, Sprzedający jest zobowiązany przekazać Nabywcy oryginał świadectwa przy sporządzaniu aktu notarialnego. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować karą pieniężną.

W przypadku wynajmu budynku lub jego części

W przypadku wynajmu budynku lub jego części, na podstawie umowy najmu, Wynajmujący zobowiązany jest przekazać Najemcy kopię świadectwa pod groźbą kary.

W przypadku próby uzyskania zgód administracyjnych

Właściciel lub zarządca budynku, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, zobowiązany jest dostarczyć świadectwo energetyczne razem z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego wydania!