Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, choć nazwa może mylnie to sugerować, niewiele posiada wspólnego z audytem energetycznym budynku. W tym przypadku wykonuje się szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie. Analizie poddaje się czynniki odpowiadające łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa nie jest przygotowaniem do realizacji modernizacji, a jedynie wskazuje środki i kierunki poprawy efektywności wykorzystania energii. Zawiera także wskazówki dotyczące przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania energią.

Obowiązek przeprowadzenia audytu

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), przedsiębiorca, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy oraz małego lub średniego przedsiębiorcy (w rozumieniu tej ustawy) przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Obowiązek ten znosi posiadanie systemu zarządzania energią w firmie, jeżeli w jego ramach taki audyt przeprowadzono.

Upoważnionym do wykonania audytu jest:

  • podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu,
  • ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Po przeprowadzeniu audytu, przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Do zgłoszenia należy dołączyć także informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu. W dalszej kolejności Prezes URE informuje ministra właściwego do spraw klimatu o liczbie przeprowadzonych audytów oraz możliwych do uzyskania oszczędnościach z nich wynikających.

Przebieg procesu sporządzania audytu

W ramach przeprowadzania audytu wykonujemy inwentaryzację techniczno-budowlaną budynków, urządzeń technologicznych oraz środków transportu. Podczas spotkania omawiamy także preferencje Klienta dotyczące przeprowadzanego audytu. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, zajmujemy się analizą energetyczną i poszukiwaniem możliwych usprawnień oraz obliczaniem ich efektów energetycznych i ekonomicznych. Przygotowany raport z audytu przekazujemy Klientowi razem z wszelkimi wyjaśnieniami i wskazówkami pozwalającymi na sprawne wprowadzenie proponowanych rozwiązań.

Oferujemy także swoje usługi w ramach długoterminowej współpracy z przedsiębiorstwem polegającej na wprowadzeniu i zarządzaniu systemem zarządzania środowiskowego.

W celu otrzymania dodatkowych informacji oraz wstępnej wyceny zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – co powinieneś o nim wiedzieć?

Zakres opracowania audytu

Audyt musi zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w przedsiębiorstwie w zakresie obejmującym co najmniej 90% jej całkowitego wykorzystania przed to przedsiębiorstwo.

Konieczność spełnienia obowiązku względem URE

Obowiązek sporządzenia audytu wynika z Ustawy o efektywności energetycznej. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad jego spełnieniem jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Czynności po przeprowadzonym audycie

Przeprowadzony audyt nie obliguje Inwestora do realizacji przedsięwzięć zawartych w opracowaniu. Konieczne jest natomiast jego przedstawienie Prezesowi URE to zatwierdzenia spełnienia obowiązku zawartego w Ustawie.

Przedsiębiorstwa zobowiązane do sporządzenia audytu mają obowiązek wykonać go raz na 4 lata.