Audyt efektywności energetycznej

Cel sporządzenia audytu efektywności energetycznej oraz obowiązki podmiotów zobowiązanych?

Audyt efektywności energetycznej, zgodnie z art. 2. ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. W głównej mierze Ustawa nakłada na podmioty zobowiązane obowiązek uzyskania każdego roku oszczędności energii w ilości określonej dla danego roku kalendarzowego. Obowiązek ten można zrealizować na kilka sposobów.

Podmioty zobowiązane, obowiązane są:

  • zrealizować przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku którego uzyskuje się oszczędności energii finalnej potwierdzone audytem, lub
  • uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności energetycznej, lub
  • zrealizować przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej,

– z zastrzeżeniem możliwości realizacji części obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej.

Możliwe do osiągnięcia oszczędności energii podaje się w tonach oleju ekwiwalentnego (toe). Audyt przeprowadza się dla przedsięwzięcia, w wyniku którego uzyskuje się średnią roczną oszczędność równą co najmniej 10 toe.

Czym są Białe Certyfikaty?

Świadectwo efektywności energetycznej, zwane także Białym Certyfikatem, potwierdza planowaną do zaoszczędzenia ilość energii finalnej określonej za pomocą audytu. Świadectwo to wydaje Prezes URE na wniosek Inwestora planującego rozpoczęcie prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia.

Podmiot, któremu wydano świadectwo efektywności energetycznej, sporządza  audyt  efektywności  energetycznej  potwierdzający  uzyskanie  planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia. Audyt, jeżeli jego sporządzenia wymaga Ustawa, dołącza się do zawiadomienia Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Istotną zaletą nabycia Białego Certyfikatu jest możliwość jego sprzedaży na pośrednictwem towarowych domów maklerskich, co prowadzi do uzyskania zwrotu części kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięć. Kupowane są one na Towarowej Giełdzie Energii przez przedsiębiorstwa energetyczne (podmioty zobowiązane), a następnie przedstawiane Prezesowi URE jako dowód realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii.

Przebieg procesu sporządzania audytu

W ramach przeprowadzania audytu wykonujemy inwentaryzację techniczno-budowlaną budynków oraz urządzeń pod kątem realizacji przedsięwzięć wskazanych w ustawie. Podczas spotkania omawiamy także preferencje Klienta dotyczące przeprowadzanego audytu. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, zajmujemy się analizą energetyczną i poszukiwaniem możliwych usprawnień oraz obliczaniem ich efektów energetycznych i ekonomicznych. Przygotowany raport z audytu przekazujemy Klientowi razem z wszelkimi wyjaśnieniami i wskazówkami pozwalającymi na sprawne wprowadzenie proponowanych rozwiązań.

Służymy także pomocą i działamy w imieniu Inwestora (za jego upoważnieniem) podczas procesu sprzedaży Certyfikatu na Towarowej Giełdzie Energii.

W celu otrzymania dodatkowych informacji oraz wstępnej wyceny zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.

Audyt efektywności energetycznej – co powinieneś o nim wiedzieć?

Zakres opracowania audytu

W odróżnieniu od audytu energetycznego przedsiębiorstwa, w tym przypadku analizowane jest wyłącznie jedno przedsięwzięcie, bądź przedsięwzięcia tego samego rodzaju.

Konieczność spełnienia obowiązku względem URE

Cel przeprowadzenia audytu i wykonania modernizacji wynika z konieczności podmiotów zobowiązanych do uzyskania w każdym roku kalendarzowym konkretnych oszczędności energii. 

Białe Certyfikaty

Ustawodawca przewidział możliwość uzyskania dofinansowania wykonanych modernizacji. Przeprowadzony audyt jest podstawą otrzymania Białego Certyfikatu, który sprzedany na Towarowej Giełdzie Energii, pozwala na odzyskanie części zainwestowanych środków.

Możliwości realizacji obowiązku zapisanego w Ustawie

Podmioty zobowiązane mogą kupić na TGE Białe Certyfikaty pozyskane przed Inwestorów, którzy uzyskali oszczędności energii lub w szczególnych przypadkach zrealizować obowiązek uiszczając opłatę zastępczą w zakresie określonym w Ustawie.